Контакты

8(394)38-21-2-23
admin_teshem@mail.ru

с.Самагалтай, ул.А.Ч.Кунаа, 58, 3 этаж
Открыть контакты

:: ::

НОВОСТИ

 
21 февраля 2017 г.
НОВОСТИ

2017 чылдын январь 1-ден эгелеп  218 дугаарлыг  «Ончу-хоренгинин куруне буруткелинин дугайында» Федералдыг Хоойлу куш кирген болгай.  Чаа Хоойлуда  шимчевес ончу-хоренгини кадастрлыг учетка алырынга  болгаш  буруткээринге хамаарышкан оскерилгелер дугайында тайылбыр.

 - Бо Хоойлуда ончу-хоренгини  кадастрлыг учетка  алырын болгаш хамаатыларнын ук ончуге  хамаарышкан эргелеринин дугайында  куруне буруткелин хары угда кылып болур апарган;

  - Документилерни экстерриториалдыг, азы оскээр чугаалаарга, оске девискээрде турар объектини чурттап чоруур черинин аайы-биле билдириишкинни кииргеш, буруткедип ап  болур апарган.  Чижелээрге,  буруткедир объект РФ-тин кандыг бир девискээринде-даа болза, эргелерин буруткедиринин болгаш учетка алырынын дугайында билдириишкинни манаа киирип  болур;

 - Оон ангыда, кадастрлыг учетка алырынын болгаш буруткедиринин хуусаазы кызырылган. Чижелээрге, Росреестрже документилерни буруткедири-биле бериптерге, кадастрлыг учет болза беш хонуктун дургузунда;

- Кадастрлыг учет болгаш эргелерин хары угда  буруткедир болза 10 ажыл хунунун дургузунда кылып бээр;

- А ончу-хоренгиге хамаарышкан эргелерин буруткедиринге 7 ажыл хуну негетинер;

     - Бир эвес документилерни чонга ачы-дуза чедирилгезинин  товунче дужааптар болза, кадастрлыг учеттун болгаш буруткелдин хуусаазы ийи ажыл хуну хире узай бээр. Оон ангыда, кадастрлыг учетту  болгаш буруткелди доктаадырынын  дугайында буруткекчинин шиитпири-биле хуусаа  уш айга чедир, а ийи таланын билдириишкини-биле 6 айга чедир узап болур.

 - Кадастрлыг учетту  болгаш буруткелди доктаадырынын дугайында барымдааларны ковудеткен. (51 барымдаа бар) 

  1. Оске девискээрде турар ончу-хоренгинин буруткелин канчаар кылырыл?

 

 Бистин республикада Росреестрнин  федералдыг кадастр палатазы Кызыл хоорайнын, Тыва эки турачылар кудумчузунун 1/1 дугаарлыг бажынында турар. Анаа саазын кырында бар документилерни буруткедири-биле дужаап болур. А оон-даа делгеренгей харыыны бо офиске келгеш консультантыдан билип ап болур.

  1. Чонга ачы-дуза чедирип турар хой адырлыг топтун специализи документилер хулээп аарындан ойталап болур бе? Мындыг таварылгалар турган бе?

 - Бо уеге чедир документилер хулээп аарындан  ойталаан чангыс-ла таварылга илереттинген. Бир эвес билдириишкин  киирип турар хамаатынын бодун бадыткап турар документизи чок  болур болза,  оон документилерин хулээп аарындан ойталап болур.

  1. Чаа Хоойлуда документилерни буруткевейн дедир эгидиптеринин барымдааларын база айыткан. Кандыг таварылгаларда буруткел эртпейн барып болурул, тодаргайы-биле тайылбырлап бээ силер бе?

- Хоойлуда билдириишкинни дедир эгидеринин болгаш документилерни корбейн артырып каарынын барымдааларын айыткан.Чижелээрге мындыг барымдааларны чугаалап болур:

- Бир эвес, Куруненин медээлер дугайында системазында куруне дадывырын толээнинин дугайында дугайында медээ  болгаш толевирни  бадыткап турар документ чок болур болза, буруткел кылбас. Билдириишкин бижээнинин соонда 5 хонуктун  дургузунда куруне дадывырын толээнинин  дугайында медээ чок болур болза, документилерни дедир эгидеринге барымдаа тургустунар деп Хоойлуда айыткан.

- Ончу-хоренгинин чангыс аай куруне реестринде ончу-хоренгинин ээзинин азы оон хоойлу аайы-биле  тургустунган толээзинин  киржилгези чокка оон эргелерин кызыгаарлаары  болгаш  оске кижинин адынга  буруткедири бодунмас дээрзинин дугайында тодаргайы-биле бижээн.

- Оон ангыда, билдириишкин ээзинин объектини кадастрлыг учетка алырынын азы буруткедиринин  дугайында ады салдынмаан болза база буруткел эртпес. Мындыг хевирлиг барымдаалар чаа Хоойлуже кирген.

  1. Куруненин кадастрлыг учедунга алырынын дугайында хамааты бурузу билдириишкинни киирип болур бе?

- Туттунган объектини кадастрлыг учетка алырынын дугайында билдириишкинни кижи бурузу бээр эрге чок. Хоойлуда кордунгени-биле алырга, ончу-хоренгинин ээзи азы тудугнун турар  черинин ээзи кадастрлыг учет-биле буруткелди хары угда кылдыртып турар таварылгада;

- Буруткел чокка кадастрлыг учетка алырда, капиталдыг тудуг объектизин тударынын дугайында чопшээрел берген  Куруненин  эрге-чагырга органнары, тус чернин эрге-чагыргазы билдириишкинни киирип болур.

  1. 2017 чылдын январь 1-ден эгелеп,  хоойлу езугаар тударынга чопшээрел негетинмес, чижелээрге, садтар  болгаш дачалар  ниитилелдеринде чуртталга бажыннарын, гаражтарны  буруткедиринге техниктиг план ыявыла херек бе?

 Ийе, амгы уеде техниктиг план ыявыла херек, ындыг-даа болза, тудуг тударынга чопшээрел негетинмес. Техниктиг планны кылырынын  негелделеринин аайы-биле  участоктун ээзи тускай хевирнин декларациязын долдурар апаар. Оон соонда ук декларациянын барымдаазы-биле техниктиг планны кылып бээр.

  1. Амгы уеде электроннуг хевир-биле дыка ковей чуулдерни кылып аар апарган болгай. Шимчевес ончу-хоренгини электроннуг арга-биле канчаар буруткедип ап болурул база кайы-хире хуусаада?

 Куруне буруткели негетинип турар документилер болгаш билдириишкинни куруне буруткелин боттандырып турар албан черинче электроннуг хевир-биле документилерни чорудуп болур. Ук документилерге билдириишкин ээзинин электроннуг адын салган турар ужурлуг.  Бир эвес электроннуг арга-биле  буруткедири-биле документилерни бериптер  болза, куруне дадывырынын туну  эвээш 0,7 хуу кылдыр толээр.  Чижелээрге, 2000 х 0,7 = 1400.

       Электроннуг буруткел Куруненин буруткел Хоойлузунун тургусканы  ниити хуусааларынын дургузунда нотариустун шынзытканы  электроннуг хевирнин  документилеринин болгаш билдириишкининин аайы-биле, документилерни хулээп алганынын соонда бир ажыл хунунден орай эвес хуусаада буруткеттинер.

        М.Б. Кашпык-оол

Управление Росреестра по Республике Тыва

     Количество просмотров: Счетчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!


Вернуться в раздел НОВОСТИ

-
Всероссийская перепись населения 2020
Электронная очередь в ДОУ
Бюджет для граждан
Прокуратура сообщает:
Росреестр
Город - территория детства
Поддержи малый бизнес
Каталог организаций
День народного единства