Контакты

8(394)38-21-2-23
admin_teshem@mail.ru

с.Самагалтай, ул.А.Ч.Кунаа, 58, 3 этаж
Открыть контакты

:: ::

НОВОСТИ

 
05 апреля 2017 г.
НОВОСТИ

Кодээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызынын сайыды

«кыштагжыларга» ужурашкан

Апрель айнын 3-тун хунунде  улуг хунде кодээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызынын сайыды Данзы-Белек Э.С. кожуунувуска 2016 чылдын «Аныяк ог-булеге кыштаг» деп губернаторлуг толевилелдин киржикчилеринин кыштагларынга барып, оларнын ажыл-ижин, мал-маганнын кыштаглаашкынын, хой оолдаашкынынын ажылын хайгаарап сонуургап четкен. Эртине Сергеевич бо толевилелдин Тес-Хем кожууннун республика чергелиг дагдыныкчызы.

Аныяк малчыннарнын коданнарынга ажыл аайы-биле келген ажылчын болуктерни, сумунун, кожууннун база республиканын Чазаанын даргаларынын аалдаашкыннарын  демдеглеп бижиир кыдырааштарны сайыт таныштырып, ол анаа аныяктарнын амыдыралын, хой оолдаашкыны-биле чедиишкиннерин, хун буруде таваржып турар бергедежиишкиннерин дугайында баштайгы демдеглелди кылган. Толевилелдин чогуур ужурлуг хемчеглерин уе-шаанда кууседип турары-биле кожууннун кодээ ажыл-агый эргелелинин ажылын сайыт эки деп туннээн.

Бо хунде шупту «кыштагжылар» онча-менди 350 хураганнарны ажаап алганнар. Хой оолдаашкыны Ак-Эрик, О-Шынаа, Бельдир-Арыг, У-Шынаа суурларнынын киржикчилеринде 50 ажыг хууда чоруп турар. Кожуунувуста кышкы уеде харнын кылыны улуг эвес болганындан хову черлерде карандылап, малчыннарга суг-биле хандырылга айтырыын чидии-биле тургузуп турар. Бо айтырыгга хамаарыштыр суггат чок черлерде кыштагларлыг малчыннар апрель айнын бирги чартыында чазагларынче кожер деп сорулганы салган.Количество просмотров: Счетчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!


Вернуться в раздел НОВОСТИ

Всероссийская перепись населения 2020
День народного единства
Бюджет для граждан
Росреестр
Электронная очередь в ДОУ
Прокуратура сообщает:
Город - территория детства
Поддержи малый бизнес
Каталог организаций