ГлавнаяИстория кожуунаХурал ПредставителейСтруктура администрацииСумоны кожуунаПроектное управлениеКонтакты

Главная  

Новости

 
05 апреля 2017 г.
Новости

Кодээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызынын сайыды

«кыштагжыларга» ужурашкан

Апрель айнын 3-тун хунунде  улуг хунде кодээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызынын сайыды Данзы-Белек Э.С. кожуунувуска 2016 чылдын «Аныяк ог-булеге кыштаг» деп губернаторлуг толевилелдин киржикчилеринин кыштагларынга барып, оларнын ажыл-ижин, мал-маганнын кыштаглаашкынын, хой оолдаашкынынын ажылын хайгаарап сонуургап четкен. Эртине Сергеевич бо толевилелдин Тес-Хем кожууннун республика чергелиг дагдыныкчызы.

Аныяк малчыннарнын коданнарынга ажыл аайы-биле келген ажылчын болуктерни, сумунун, кожууннун база республиканын Чазаанын даргаларынын аалдаашкыннарын  демдеглеп бижиир кыдырааштарны сайыт таныштырып, ол анаа аныяктарнын амыдыралын, хой оолдаашкыны-биле чедиишкиннерин, хун буруде таваржып турар бергедежиишкиннерин дугайында баштайгы демдеглелди кылган. Толевилелдин чогуур ужурлуг хемчеглерин уе-шаанда кууседип турары-биле кожууннун кодээ ажыл-агый эргелелинин ажылын сайыт эки деп туннээн.

Бо хунде шупту «кыштагжылар» онча-менди 350 хураганнарны ажаап алганнар. Хой оолдаашкыны Ак-Эрик, О-Шынаа, Бельдир-Арыг, У-Шынаа суурларнынын киржикчилеринде 50 ажыг хууда чоруп турар. Кожуунувуста кышкы уеде харнын кылыны улуг эвес болганындан хову черлерде карандылап, малчыннарга суг-биле хандырылга айтырыын чидии-биле тургузуп турар. Бо айтырыгга хамаарыштыр суггат чок черлерде кыштагларлыг малчыннар апрель айнын бирги чартыында чазагларынче кожер деп сорулганы салган.Количество просмотров: Счетчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!


Вернуться в раздел Новости

День народного единства
Электронная очередь в ДОУ
Поддержи малый бизнес
Опрос для предпринимателей
Погода
Оставьте запись в нашей гостевой книге - мы будем искренне рады!...
Открыть раздел Гостевая книга
Ответственное лицо по обращениям граждан - Тарбык Шенне Николаевна, инспектор по контролю за исполнением поручений администрации. Телефон: 8(39438)21223....
Открыть раздел Обращения и прием граждан
В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 06.10....
Открыть раздел Порядок обжалования нормативно-правовых актов
Газета "Самагалдай"Кожуунная общественная газета Самагалдай создана 1 июля 1999 года. Перед вами электронная версия газеты. Редакционная коллегия: председатель Каржал Ч.У. - зам....

Открыть раздел Газета "Самагалдай"