:: ::

НОВОСТИ

 
04 мая 2017 г.
ЯРМАРКА

Хундулуг Тес-Хемчилер!

Май 12-нин хунунде 10.00 шакта Амбын-Ноян шолунге ярмарка болуп эртер! Тускай майгыннарга кодээ-ишчилернин продуктыларын-дан ангыда чимистиг ыяштар, ногаа, картошка урезиннери, эът-суттен кылган аъш-чем база оске-даа барааннар садар!

Киржир кузелдиг хамаатылар майгыннарже заявканы сайгарлыкчылар Совединче киирер. Харылзажыр телефону 89233850909, 83943821252.

Чонну идекпейлиг киржиринерни кыйгырып тур бис!
Вернуться в раздел НОВОСТИ

День народного единства
Бюджет для граждан
Росреестр
Электронная очередь в ДОУ
Прокуратура сообщает:
Город - территория детства
Поддержи малый бизнес
Каталог организаций