Контакты

8(394)38-21-2-23
admin_teshem@mail.ru

с.Самагалтай, ул.А.Ч.Кунаа, 58, 3 этаж
Открыть контакты

Платформа обратной связи
?
Направляемые сообщения не являются обращениями граждан, рассматриваемыми в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Расскажите о проблеме
Написать сообщение
Общественное голосование
:: ::

НОВОСТИ

 
24 июля 2015 г.
Чума - айыылдыг аарыг

2015 чылдыё июнь айда чумага удур ажыл чорудуп турар ажылдакчыларныё (Тувинская противочумная станция)  Тес-Хем кожууннуё девискээринге =рге-к\скени хынаанынын туёнелинде эрги О-Шынаа (Деспен) чанындан чума бактерияларлыг =ргелер тывылганын барымдаалааш, чурттакчы чоннуё кичээнгейинге чума-биле кыска таныштырылганы парладывыс

Чума деп ч\л?

     Чума дээрге - айыылдыг, аар-берге халдавырлыг аарыг. Чумадан шаандан тура  канчаар демисежир аргазын билбес болганы-биле калбаа-биле кижилер =л\п турган. Ч\ге ындыг улуг халдавырлыг,  к\шт\г,аар-берге аарыгыл, ооё дугайында ч\н\ билзе чогуурул? Чуманыё ==ск\д\кч\лери микробтарны «чумная палочка» дээр. Чуманыё бактериялары =рге- к\ске, тарбаган, теве, ыт, диистерде бар бооп болур. А чуманыё тарадыкчылары-аарыг кижи, к\ске-к\ж\ген.  Амытаннарныё аразынга чума быт, саргы дамчыштыр тараар.

     Чуманыё микробтары шык черге, соокка \р \еде дириг артып турар, чижээ довуракка 7 ай дириг турар. А изиг хайындырган сугга, х\нн\ё изиг херелинге база хлорнуё тускай холумактарынга д\ргени-биле узуткаттынып болур.

Чуманыё дамчыыр оруктары:

Хан дамчыштыр: чума аарыг =рге-к\ске, тарбаган кежин союп турда холда к=ст\р-к=з\лбес бичии балыглар дамчыштыр хан оруу-биле дамчып, бестер улгадып аарыыр.

Аъш-чем таварыштыр: чедир хайындырбаан тарбаган, =рге эъди чигенде.

Агаар дамчыштыр: чуманыё =кпе хевиринден аарый берген кижиден.

Чуманын хевирлери:

Кеш аарыыныё хевири.

Бестер ыжар хевири.

+кпе аарыыр хевири.

Хан хирленип аарый бээр хевири (хан дамчыштыр шупту органнарга чуманын бактериязы дамчый бээр).

Оларнын аразындан эё айыылдыг хевири-=кпе аараан хевири, ч\ге дээрге ч=д\л таварыштыр чуманын бактериялары кадык кижиниё тынар органнарын дамчыштыр кирип, аарыгны тывылдырар. Ындыг болзажок эё-не нептереёгей хевир - бестер ыжар хевири.

Чума майдан сентябрь айларда к=в\дээр.

   Кадык кижи чума аарыг (=кпе-х=рек хевири) кижиниё чанынга туруп, ооё-биле тынар органнары камгалал чок турар болза, аарый берип болур хуузу дыка бедик, барык 99%.

Аарыгныё чажыт \ези ортумаа-биле 6 хонук, а чамдыкта 3 хонуктан 10 хонук чеде бээр.

   Чуманын баштайгы демдектери: аарыг хенертен эгелээр, чижээлээрге, аарыг =рге азы тарбаганныё кежин сойган (чедир хайындырбаан эъдин чиген) азы аарыг кижиниё чанынга турганын соонда, 6 хире хонгаш,  хенертен эъди 39-40*С чедир изип, шыырныктырып, шыладып, кустуруп, х==н булгандырып, шыёганнары аартып, аксыныё ишти кургадыр. Моюн, колдук, д=нмектиё бестери улгадып саргып-аартыры дыка к\шт\г, шимчеттинмес, долгандыр  боор. Х=рек аараан хевирге кургаг ч=д\л тыптып, тыныштадыр, шаг-шинек т=нер.

   Бир эвес аарыгны чогуур \езинде эмневес болза, аарыг кижиниё байдалы баксырап, кыска \е дургузунда =л\п болур.

Чумадан канчаар камгаланырыл?

+рге-к\ске, тарбаган кежин союп болбас.

Тарбаган, =рге эъди чип болбас.

Чаш уругларга =рге-к\ж\ген-биле ойнавас деп чагып сургаар.

Чонну чумага удур тарыыр (тарылга чумадан камгалап шыдавас, а чугле аарыгны чиик эртеринге дузалаар).Количество просмотров: Счетчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!


Вернуться в раздел НОВОСТИ

-
Всероссийская перепись населения 2020
Электронная очередь в ДОУ
Бюджет для граждан
Прокуратура сообщает:
Росреестр
Город - территория детства
Поддержи малый бизнес
Каталог организаций
День народного единства
-