Контакты

8(394)38-21-2-23
admin_teshem@mail.ru

с.Самагалтай, ул.А.Ч.Кунаа, 58, 3 этаж
Открыть контакты

:: ::

НОВОСТИ

 
26 сентября 2018 г.

Хууда мал тудуп турар чоннун кичээнгейинге! 

Бода, шээр малдарны, аъттар болгаш хаваннарны азырап, тударынын дурумнери: 

1. Малды чуртталга бажыннарындан 15 метр ырак, уруглар садтарындан, чемненир черлерден, эмнелгеден болгаш оларга хамааржы бээр черлерден 50 метрден эвээш эвес черге оларны ажаап азыраарынга таарыштыр кылган кажааларга тудуп азыраар. Малдын ээлери уе-шаанда малынын ветеринарлыг уделгезин чоруткан турары албан. Мал аарый берген таварылгада мал эмчизинге чедери албан. 

Албан эртер ужурлуг ветеринар-санитарлыг хемчеглер: 

Бода малга: - бруцеллез, туберкулез, лейкозка удур шинчилгелер. 
Тарылгалар: сибирь язвазынга удур, ящурга удур, калчаа аарыынга удур, лептоспироз, эмкар (4 харлыынга чедир). Кеш адаанга чоруур шаашкак болгаш саргыларга удур арыглаашкыны чорудар. 
Шээр мал- бруцеллезка, сибирь язвазынга, калчаа аарыынга шинчиишкинерни эрттирер ужурлуг. 

Аъттар – ИНАН, бруцеллез, сап-ка шинчиишкиннер. 
Тарылгалар: сибирь язвазынга, калчаа аарыынга удур чорудар. 

2. Малды одарга чедир ээлери удеп чедирер ужурлуг. Асфальт-биле шыптынган орукка, тротуарга малдын арттырган одээн (инек мыяан) ээлери аштаар ужурлуг. Малын хайгаарал чокка арттырары хоруглуг. 

3. Малды суму девискээринден дашкаар, чугле одарга ээлери боттарынын азы кадарчынын хайгааралынга кадарар. 
Сумунун девискээринге кадат чок мал чорууру хоруглуг. Малды тарып каан ногаан унуштер, парктар, садтар, бичии чаштар ойнаар шолдерже киирери азы кадат чок оъттаары хоруглуг. 
4. Кодээ ажыл-агый будурулгелеринин болгащ оске-даа хамаатыларнын шолде белеткеп алганы хопээн, сараат база ногаа аймаанын дужудун, база тарып каан ногаан унуштер, ыяштарны бода болгаш шээр малга урегдедир болза, малдын ээлери административтиг харысаалгага онаажыр. 
5. Мал чемин, мал одээн херим даштынга, хой-ниити черинге ундурери хоруглуг. Мал ээлери мал чемин, одээн хериминин иштинге шыгжаар ужурлуг. 

Бода болгаш шээр малды бирка-биле имнеп демдеглээри албан. 

Устунде бижиттинген дурумнерни хажыткан таварылгада хоойлу езугаар административтиг харысаалгага малдын ээлери онаажырын сагындырып тур бис. 

Самагалтай суму эргелели.Количество просмотров: Счетчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!


Вернуться в раздел НОВОСТИ

-
Всероссийская перепись населения 2020
Электронная очередь в ДОУ
Бюджет для граждан
Прокуратура сообщает:
Росреестр
Город - территория детства
Поддержи малый бизнес
Каталог организаций
День народного единства