Контакты

8(394)38-21-2-23
admin_teshem@mail.ru

с.Самагалтай, ул.А.Ч.Кунаа, 58, 3 этаж
Открыть контакты

Платформа обратной связи
?
Направляемые сообщения не являются обращениями граждан, рассматриваемыми в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Расскажите о проблеме
Написать сообщение
:: ::

НОВОСТИ

 
06 октября 2015 г.
Удавас пенсиялаар силер бе?

Россияныё Пенсия фондузу пенсия эргелерин бадыткап турар документилерни  баш бурунгаар чыып база хынап алыр арганы берип турар. 

Эрткен чылын  Тываныё барык \ш муё чурттакчызы пенсияже \нген. Оларныё х=й кезии (96 хуузу) документилерин четчилээри-биле   Пенсия фондузунуё кожууннарда болгаш хоорайларда эргелелдеринче баш бурунгаар барган.   Ч\ге дээрге,   документилер чыырда  \е херек болгай.

Пенсия хевирлээрде немелде шынзылгалар болганчок-ла херек апаарын дуржулга к=рг\з\п турар. Ынчангаш пенсияны \е-шаанда ап эгелээр дизе, б\р\ткеттинген  (т\р  \е иштинде-даа болза) чериёерде Пенсия  фондузунуё эргелелинче херек документилер-биле баш удур баары чугула.

       Пенсия фондузунуё ажылдакчылары:

хамааты кижиниё к\ш-ажыл стажын бадыткаары-биле архив органнарындан  негелде кылырын  айтып бээр;

камгаладылгалыг стажты бадыткап  турар немелде документилерни алыры-биле силерниё мурнуку ажыл берикчилериёерже чагааларны  чоргузары-биле  дуза кадар;

документилерде медээлерниё шын, долу бижилгезин тодарадып, хынап бээр.

 Пенсияже \нер хамаатыларныё кичээнгейинге! Х\нд\л\г дыштанылгаже \неринге  чедир бир чыл артып каанда документилерни баш бурунгаар чыып белеткеп эгелээри чугула.

Ол \е дургузунда Пенсия фондузунуё ажылдакчылары документилерниё шынын, четчезин тодарадып хынаар.         Чижээ, эё х=й таваржып турар ч\\лдерниё бирээзи  - к\ш-ажыл дептеринде бижилгелерде частырыглар. К\ш-ажыл дептери долдурар д\р\мн\ сагываанындан, ажылче кирген азы \нген дужаалдарда дугаар, таёма болгаш ат салдынмаан, б\д\р\лгениё ады солушканын демдеглевээн азы =гленгениниё, чарылганыныё соонда фамилиязын  =скерткен медээлер чок болгулаар.  Шак ындыг карышкактарны немелде документилер-биле бадыткаар апаар.  

Бир эвес кандыг бир справканыё чедишпезин специалист-биле кады баш удур тодарадып алыр   болзуёарза, пенсияже \неринче  долузу-биле белен боор силер.  Документилерни баш бурунгаар чыып белеткээри пенсия тыпсыр \еге чедир бир ай бурунгаар доозулган турар ужурлуг. Ынчан  пенсияны озал чокка ап эгелээр байдал тургустунар. 

Кичээнгейге!

Пенсия фондузунуё специализиниё х\лээшкининге баш удур бижиттирип алыр дээр болзуёарза, Пенсия фондузунуё www.pfrf.ru деп сайтызында  «Электронные сервисы» деп б=л\к иштинде «Предварительная запись на прием» деп ачы-дузаны бар. Ооё дузазы-биле ээлчегге турбайн, Пенсия фондузунуё эргелелинче баар  бодуёарга эптиг \ени шилип алыр аргалыг силер.

Ол ышкаш, «Предварительный заказ документов» деп ачы-дуза таварыштыр херек документ болгаш справкаларны (оларныё даёзызы Пенсия фондузунуё сайтызында бар) чагыттырып ап болур силер. Оларны алырда Пенсия фондузунуё клиенти албанынга база-ла баш удур бижиттирип алгаш ап болур силер.

Келир \ениё пенсионерлеринге с\мелер.

К\ш-ажыл дептерин хынаёар.

К\ш-ажыл дептеринде тодаргай эвес бижимелдер чогун, \нгениниё дугайында таёмаларныё бастынганын, фамилия =скерткениниё дугайында бадыткалын, эдилгелерни б\з\редир таёмалаанын кичээнгейлиг к==р болзуёарза эки.

 Шупту =скерилгелер шынзыттынган турар ужурлуг.

К\ш-ажыл дептеринде ажылче кирип турда бир организацияныё, а оон \н\п турда к=ёг\с =ске организацияныё таёмазын салып каан таварылгалар болган чок-ла болу бээр. Ынчангаш к\ш-ажыл дептеринде компанияныё эде организастаашкыныныё азы ады солушканыныё дугайында медээ чок болза, ону немелде справка-биле  бадыткаар апаар.  Бир эвес б\д\р\лге узуткаттынган болза, ооё салгыкчызы болган организациядан азы архивтен справканы херек апаар.

 «Камгаладылгалыг кижиниё хуу кабинеди» деп чаа электроннуг сервистен  к\ш-ажыл стажыёар база силер дээш т=леп турган  камгаладылга дадывырлар дугайында билип ап болур силер.

Пенсия назыны четпээн кижи б\р\з\ бодунуё ажылдап алган пенсия баллдарыныё, стажыныё хемчээлин, ажылдап турган черлериниё болгаш   ажыл-берикчиниё ол дээш т=леп турган  камгаладылга дадывырларыныё хемчээлиниё дугайында медээни долузу-биле оон   билип ап болур.

Кичээнгейге!  Хамаатыларныё пенсия эргелериниё дугайында

медээлерни Россияныё Пенсия фондузунче  ажыл-берикчилери чорудуп турар. Ынчангаш  силер кандыг-ла бир медээ айттынмаан азы долу эвес деп санаар болзуёарза, ону ажыл-берикчизинден тодарадып алгаш, Пенсия фондузунче дамчыдыптар болзуёарза чогумчалыг болур. 

Акша-шалыёыёарны «чагаа хавынга» ап турган болзуёарза,

пенсия алыр эргеёер тодараттынмайн  баарын утпаёар. Ол ышкаш электроннуг ачы-дузадан  пенсия чыылдаларыныё, ооё санында К\р\неден деёге акшаландырар программаныё киржикчилери  эки-тура дадывырларыныё дугайында медээни билип ап болур.

Пенсия фондузунче баш бурунгаар кээр болза эки.

Паспорт, албан пенсия камгаладылгазыныё херечилелин, к\ш-ажыл дептерин болгаш оон-даа =ске документилерни ап алгаш чурттап турар чериёерде Пенсия фондузунуё эргелелинче баш бурунгаар келиёер. Ол  дээрге Пенсия фондузунуё ажылдакчызынга документилерни тодарадып, а Силерге документилериёерни четчилеп алырыныё аргазы-дыр. Ынчангаш х\нд\л\г дыштанылгаже \н\п турар  х\н\ёерде документилериёер долузу-биле белен болуп, пенсияны шын болгаш =й-шаанда ап эгелээр силер.  Количество просмотров: Счетчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!


Вернуться в раздел НОВОСТИ

-
Всероссийская перепись населения 2020
Электронная очередь в ДОУ
Бюджет для граждан
Прокуратура сообщает:
Росреестр
Город - территория детства
Поддержи малый бизнес
Каталог организаций
День народного единства
-