:: ::

НОВОСТИ

 
13 февраля 2016 г.
Чон-биле чолукшулга

Богун, февраль 13-те Самагалдайнын К.Баазан-оол аттыг культура бажынынга Тыванын Камбы-Ламазы Лопсан Чамзы чанчыл болган езузу Тес-Хем чону биле чолукшуп, ооредилге кылып, арыглаашкын номналын кылган. Ооредилгени чон улуг сонуургал биле хулээп алган. Чыылган чон хой болган. Кижилерниң чүдүлге-сүзүү-биле ажылдап чоруур болганда, бистиң өгбелеривистиң арттырып берген шажын өөредиин чонга эки тайылбырлап чедирери Камбы Лама эргелелинин кол сорулгаларынын бирээзи бооп турар. Арага-дарыдан, өг-бүлеге тайбың чорукту нептередир ажылга демнежип алырывыс чугула болуп турар. Дайын-чаалы болуп турар дүшкүүрлүг үеде ниитилелге эп-сеткил каттыштырылгазынче угланган ажылга лама башкыларның үлүү дыка улуг. 
Вернуться в раздел НОВОСТИ

День народного единства
Бюджет для граждан
Росреестр
Электронная очередь в ДОУ
Прокуратура сообщает:
Город - территория детства
Поддержи малый бизнес
Каталог организаций