:: ::

НОВОСТИ

 
24 февраля 2016 г.
ДЮСШ шанналы дээш Хуреш

Февраль 23-тун хунунде Самагалтай суурнун элээди оолдар-уруглар спорт школазынын шанналы дээш Тыва Хуреш маргылдаазы болуп эрткен. Бо маргылдаага болза Тыванын Куруне Арзыланнары - Тюлюш Сайын-Белек, Монгуш Ай-Демир, Тыванын Куруне Начыннары - Соян Сонам, Отчуржап Айдын болгаш оонда оске кожуун чергелиг арзыланнар, начыннар кээп кужун шенешкеннер. Онза солун демдеглээр чуул болза, бо маргылдаа "амалаар" дурумге эрткен болуп турар. Оон кол утказы - улуг аттыг моге боддунун удурланыкчызын шилип алыры болур. 27 могеден Тыванын Арзылан могези Тюлюш Сайын-Белек шуглуп унген, ужуурну Тыванын Арзылан могези Монгуш Ай-Демир, 3-4ку черлерни Чаймаа Ахмед (Тес-Хем) биле Монгуш Айдын (Улуг-Хем) толептии биле алган. Бо хурешке хундулуг аалчылар бооп Тыванын Чаан могези Кара-Сал Эрес, Тыванын Арзылан могези Суктар Шимет, Тыванын Начын могелери Куулар Ушпас биле Донгак Кайгал-оол болар келген.
Вернуться в раздел НОВОСТИ

День народного единства
Бюджет для граждан
Росреестр
Электронная очередь в ДОУ
Прокуратура сообщает:
Город - территория детства
Поддержи малый бизнес
Каталог организаций