:: ::

НОВОСТИ

 
20 марта 2016 г.
Аныяктарнын чыыжы

Кожуун чагыргазынын хуралдаар залынга март 19-та Тес-Хем кожууннун аныяктарынын хуралы болуп эрткен. Хуралды кожуун чагыргазынын даргазы Самдан Толбан Семенович биле кодээ ажыл-агый сайыды Тыт-оол Юрий Давааевич чорудуп эртирген. Аныяктар боттарынын кылгылап алганы бизнес-проектилерин сайгаржып, амгы уеде кожуунга кандыг ажыл-агый ажыдар болза эки деп айтырыгны онзалап чугаалашкан. Ак-Эрик суурнун аныяктары ногаа тарыыр Доозуннуг бугазынын унундан 100 га черни алгаш ногаа тарыырынга белеткени бергенин дыннаткан. Самагалдайнын аныяктары ногаа тарыыр теплица проектизин база хаван азыраар проектизин чугаалааннар. Берт-Дагнын аныяктары база Хурен-Дугай тарылга системазынга бригад тургузуп алгаш ногаа тарыырынга белеткенип турарлар. Чыргаланды аныяктары автомашинанын ажыглап каапкан дугуйларын болбаазырадыр проектизин чугаалаан. Шупту проектилерге хамаарыштыр чогуур албан черлеринге барып киржирин сумелээн. Оон-биле чергелештир аныяктарнын арга-дуржулга солчур тову кылдыр кожуун чагыргазынын ийи дугаар кадынга ангы орээлдерни хостап бээрин кожуун чагыргазы аазаан.
Вернуться в раздел НОВОСТИ

День народного единства
Бюджет для граждан
Росреестр
Электронная очередь в ДОУ
Город - территория детства
Поддержи малый бизнес
Каталог организаций