Контакты

8(394)38-21-2-23
admin_teshem@mail.ru

с.Самагалтай, ул.А.Ч.Кунаа, 58, 3 этаж
Открыть контакты

:: ::

НОВОСТИ

 
20 марта 2016 г.
Аныяктарнын чыыжы

Кожуун чагыргазынын хуралдаар залынга март 19-та Тес-Хем кожууннун аныяктарынын хуралы болуп эрткен. Хуралды кожуун чагыргазынын даргазы Самдан Толбан Семенович биле кодээ ажыл-агый сайыды Тыт-оол Юрий Давааевич чорудуп эртирген. Аныяктар боттарынын кылгылап алганы бизнес-проектилерин сайгаржып, амгы уеде кожуунга кандыг ажыл-агый ажыдар болза эки деп айтырыгны онзалап чугаалашкан. Ак-Эрик суурнун аныяктары ногаа тарыыр Доозуннуг бугазынын унундан 100 га черни алгаш ногаа тарыырынга белеткени бергенин дыннаткан. Самагалдайнын аныяктары ногаа тарыыр теплица проектизин база хаван азыраар проектизин чугаалааннар. Берт-Дагнын аныяктары база Хурен-Дугай тарылга системазынга бригад тургузуп алгаш ногаа тарыырынга белеткенип турарлар. Чыргаланды аныяктары автомашинанын ажыглап каапкан дугуйларын болбаазырадыр проектизин чугаалаан. Шупту проектилерге хамаарыштыр чогуур албан черлеринге барып киржирин сумелээн. Оон-биле чергелештир аныяктарнын арга-дуржулга солчур тову кылдыр кожуун чагыргазынын ийи дугаар кадынга ангы орээлдерни хостап бээрин кожуун чагыргазы аазаан.Количество просмотров: Счетчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!


Вернуться в раздел НОВОСТИ

-
Всероссийская перепись населения 2020
Электронная очередь в ДОУ
Бюджет для граждан
Прокуратура сообщает:
Росреестр
Город - территория детства
Поддержи малый бизнес
Каталог организаций
День народного единства