:: ::

НОВОСТИ

 
17 февраля 2015 г.
Самагалдайнын 2 дугаар школазынын оореникчилери, башкылары чолукшуп келгеннер

Февраль 17-де кожуун чагыргазынын хуралдаар залынга Самагалдайнын 2 дугаар школазынын оореникчилери болгаш башкылары удуртукчулар-биле Шагаа байырлалын таварыштыр чолукшуп келгеннер. Уруглар болгаш улуглар Шагааны алгап, янзы буру оюн-тоглаага киришкеннер: улегер домактар, дурген чугаа, кожамыктар, тыва хеп корулдези, тевек тевери, тывызыктар... Кожууннун баштыны Санаа Хая-Маадыр Делгер-оолович оореникчилерге болгаш оларнын башкыларынга чаа унуп орар хой чылында аас-кежикти кузеп байыр чедирген.
Вернуться в раздел НОВОСТИ

День народного единства
Бюджет для граждан
Росреестр
Электронная очередь в ДОУ
Прокуратура сообщает:
Город - территория детства
Поддержи малый бизнес
Каталог организаций