:: ::

НОВОСТИ

 
19 февраля 2015 г.
Шаг чаагай, Шагаа чаагай

Тес-Хем кожуун чагыргазынын ажылдакчылары кжууннун малчыннарынга, кодээ ажыл-агый тудуп чоруур чонувуска унуп келген Шагаа байырлалы-биле байыр чедирип олур. Хой чылында кузээр чечен-мерген состеривис мындыг-ла болзунам: ореме дег оорушкуну, ак сут дег аас-кежикти, арбай тараа дег акша-копеекти, курут дег быжыг кадыкшылды кузедивис!

Айым чаазы, хунум эртези!

Чаа чылым уткуп тур мен!

Аът чылы менди-чаагай

Хой чылы амыр-менди!
Вернуться в раздел НОВОСТИ

День народного единства
Бюджет для граждан
Росреестр
Электронная очередь в ДОУ
Прокуратура сообщает:
Город - территория детства
Поддержи малый бизнес
Каталог организаций