Контакты

8(394)38-21-2-23
admin_teshem@mail.ru

с.Самагалтай, ул.А.Ч.Кунаа, 58, 3 этаж
Открыть контакты

Платформа обратной связи
?
Направляемые сообщения не являются обращениями граждан, рассматриваемыми в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Расскажите о проблеме
Написать сообщение
Общественное голосование
:: ::

НОВОСТИ

 
17 июня 2016 г.
Денге акшаландырыышкын

К\р\неден деёге акшаландырар Программада Тываныё 5 613 муё  киржикчизиниё  пенсиязыныё чыылдалыг кезээ 38  млн. рубльге улгаткан.

К\р\неден деёге акшаландырар Программаныё  т\ёнелинде республиканыё  5 613  чурттакчызыныё пенсиязыныё чыылдалыг кезээ  май айда 38  млн. рубльге улгаткан. Амгы \еде Россияныё Пенсия фондузу ол  акша-х=реёгини киржикчилерниё агар- саннарынче \лей салгаш, магадылал системазынче кирген башкарыкчы компаниялар болгаш к\р\неден дашкаар фондуларже (НПФ) дамчыткан.

Деёге акшаландырар Программаныё чыылдаларын инвестицияларже киирип, ооё киржикчилери  пенсия назыны чеде бээрге  т=леп бээр . 2014-2016 чылдарда пенсия чыылдаларын хевирлээрин т\р \еде соксатканы Программаныё чорудулгазынга хамаарылга чок болуп турар: ооё киржикчилериниё дадывырларын \езинде база долузу-биле деёге акшалдырып турар.

Сагындыраалы, Программаныё негелдези езугаар, бир дугаар дадывырын 2015 чылдыё январь 31-ге чедир киирген киржикчи келир \едеги пенсиязынче бир чылда-ла 2000 муёдан 12 муё рубль чедир дадывырны шилчидер ужурлуг. К\р\не аёаа салган эки-тура дадывырларыныё т\ё\н барымдаалап, ол-ла хирени немеп бээр.

  Киржикчи кижиниё бирги дадывырын киирген х\н\нден эгелеп к\р\неден акшаландырыышкын аёаа 10 чыл иштинде уламчылаар. Программаныё эгелээн \езинден тура ам  7 чыл эрте берген.

Дадывырларны ажылдап турар чериниё бухгалтериязы азы банк таварыштыр чаёгыс айлап-даа, хары угда-даа киирип болур. Банк таварыштыр т=лээр деп бодаар болза,  бланкыны чурттап турар черинде Пенсия фондузунуё эргелелинден, банкыныё бодундан азы болза Пенсия фондузунуё сайтызындан ап аар. Дадывырны ажыл берикчизи таварыштыр т=лээр дизе,  ай санында дамчыдар дадывырныё хемчээлин айыткан билдириишкинни бухгалтерияже киирип болур.

Программаныё киржикчилеринге кичээнгейинге! Силерниё   чыылдаларыёарны к\р\неден деёге акшаландырарын бодаар болзуёарза, дадывырларны =й\нде т=леп алырын сагындырып тур бис. Тодаргай медээни Пенсия фондузуё   www.pfrf.ru. сайтызындан билип ап болур.

                                                                                                                                         Наталья  Емашева,

                                                        Россияныё Пенсия фондузунуё

 ТР салбырында хуу учет

 килдизиниё начальнигиКоличество просмотров: Счетчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!


Вернуться в раздел НОВОСТИ

-
Всероссийская перепись населения 2020
Электронная очередь в ДОУ
Бюджет для граждан
Прокуратура сообщает:
Росреестр
Город - территория детства
Поддержи малый бизнес
Каталог организаций
День народного единства
-