Контакты

8(394)38-21-2-23
admin_teshem@mail.ru

с.Самагалтай, ул.А.Ч.Кунаа, 58, 3 этаж
Открыть контакты

Платформа обратной связи
?
Направляемые сообщения не являются обращениями граждан, рассматриваемыми в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Расскажите о проблеме
Написать сообщение
Общественное голосование
:: ::

Вопросы и ответы

Напишите ваш вопрос и мы обязательно вам ответим!

Экии, торээн кожуунумнун чагырга даргалары, ажылдакчылары! Силер шуптунарга изиг байыр чедирип, ажылынарга...

Экии, торээн кожуунумнун чагырга даргалары, ажылдакчылары! Силер шуптунарга изиг байыр чедирип, ажылынарга чедиишкиннерни кузеп ор мен!
Менээ алдын Самагалтайнын чараш чуруундан чорудуп берип корунерем, дунмаларым.Чижээ Туглугадан тыртырган чурук азы адаандан, устунден (Адаанайдан харап кээрге кандыгыл? Устунейден суг дээн ышкаш билир-ле болгай силер). Ырда киргени ышкаш аан. Тоогулуг бажыннар, чараш школа. садик, стадион... Чайгаар буткен ногаан парыгывыс кайы хире чараш ийик, а стадион, "Менди-чаагай" суг! Асфальтылыг, чараш кудумчу, "Амбын-нояннар шолу!Черле ынчаш Самагалтайны бугу талазындан чиге корген эки, чараш чуруктарын кылып алган турар болзунарза эки-дир ийин. Бренд дээр ийикпе. кижилер коргеш-ле танып каар : О, бо Самагалтай-дыр"- деп турар кылдыр. Интернетте черле чараш чурук чок тур Самагалтай дугайында. Эки, чараш чурук салыптарлар ирги бе дээш коор кижи-дир мен. чок болур-дур. Ону дарый эдер болза эки, дунмаларым! Хой, чараш чуруктарлыг болунар! А ам бодунда менээ каш чуруктан кылгаш октаптып корген болзунарза! Менээ дораан харыылаарынарны диледим! Манаайн. Четирдим!

Лапчаа К.Л.

Здравствуйте! Как мне электронно получить справки о составе семьи и среднедушевой доход семьи? В моем универе требуют...

Здравствуйте! Как мне электронно получить справки о составе семьи и среднедушевой доход семьи? В моем универе требуют эти справки для материальной помощи. Если дистанционно работают, то можете электронные почты отправить или сайт. Заранее спасибо.

Тумат

Экии, дуңмаларым Тес-Хем кожуун чагыргазының ажылдакчылары!Силер шуптуңарга Частың чараш байырлалы-биле байыр...

Экии, дуңмаларым Тес-Хем кожуун чагыргазының ажылдакчылары!Силер шуптуңарга Частың чараш байырлалы-биле байыр чедирдим! Бо сайтыңарда
"айтырыңар, дораан харыылап бээр бис"-диген болдуңар чоп, а мээң февраль 2 -де-ле Толбан Семеновичиже чоруткан чагаамга харыы чүге чок болду? Харыыны алыксап олур мен. Бөгүн март 22-дир.

Лапчаа К.Л.

Экии Толбан Семенович! Силерниң дилээниңер езугаар Амбын-нояннар шөлүнде 3 фигураларны (композицияны) кылган...

Экии Толбан Семенович! Силерниң дилээниңер езугаар Амбын-нояннар шөлүнде 3 фигураларны (композицияны) кылган ус-шеверлерниң дугайында материал чорудуп ор мен.
Ол чараш скульптураны Бай-Тайганың ус-шеверлери, ынчангы кожуун даргазы Успуң Иргит Успуңовичиниң чалааны-биле 1982 чылдың күзүн кээп кылган чүве.Ынчан мен районнуң план Комиссиязының даргазы (кож. ораоакчы даргазы) бооп ажылдап турдум. Кандыг хевир, чүнү кылырын ооң мурнунда районга комиссия шилилге кылгаш, Теве, Сыын, Аъттыг Малчынга доктааган бис.Ол ажылдарны кылырын, машина-транспорт-биле хандырарын, сай-даш, элезинни эккелдирер дээн ышкаш айтырыгларны шиитпирлээрин меңээ дааскан турган. Ол бөлүктүң удуртукчузу Тойбухаа Дондук мээң аалым иштиниң төрели (честези) кижи, ынчангаш ол оолдар бистиң бажыңывыска-даа хонуп, аштанып, чемненип турдулар. Оларның аттары:
1. Тойбухаа Дондук Хертекович.
2. Кочаа Сергей Хомушкуевич.
3. Байыр-оол Чечек-оол Салчакович.
4. Серен-Шимит Долчат-оол Салчакович.
Бо хүннерде Скульптураның автору Тойбухаа Дондук Хертекович "Россияның Улустуң чурукчузу" деп бедик аттың эдилекчизи дээрзин база өске-даа кылган нарын ажылдарын, шаңналдарын билир болгай Силер. А Кочаа Сергей дээрге Тываның "мөңгүн дарганы" деп аттыг кижи болгай. Арткан эштери база кончуг шевер даш чонукчулары. Ынчангаш, бистиң, тесхемчилерниң мурнундан мастерге четтиргенивисти илередип, бо чылдың январьда 70 харлааны-биле холбаштыр ол Скульптурага тускай демдектен кылдырып каан болзуңарза дыка-ла эки болур ийик, Толбан Семенович. Ажылыңарга ам-даа чедиишкиннерни күзедим! Лапчаа К.Л. 02.02.2020.

Лапчаа К.Л.

Экии, кожуун чагыргазынын ажылдакчылары! Эрткен Россиянын Хуну байырлал-биле бугу-ле экини кузедим! Бо арынны ургулчу...

Экии, кожуун чагыргазынын ажылдакчылары! Эрткен Россиянын Хуну байырлал-биле бугу-ле экини кузедим! Бо арынны ургулчу номчуур, эки, солун чувелерни билип алыр-дыр мен. Кожуунумнун амыдыралын моон билип ап тур мен. А бо чоокта коорумге кышкы одалганы дооскан дугайында доктаалдан оске медээ чогул. Оон бээр хой уе эрткен болгай. Черле ынчаш чингине кожуун дугайында медээлер эвээш-дир. Солун, чараш болур кылдыр чаартыр кылыр болзунарза эки-дир, дунмаларым! Удачи!

К. Лапчаа

Экии! Кожуун чагыргазынын бугу-ле ажылдакчыларынын амыр-мендизин айтырбышаан. ажыл-херектеринге чедиишкиннерни...

Экии! Кожуун чагыргазынын бугу-ле ажылдакчыларынын амыр-мендизин айтырбышаан. ажыл-херектеринге чедиишкиннерни кузедим! Хундулуг Толбан Семенович мээн дилег-чагаамга дораан харыылаанынарга четирдим! Чамдык чуулдерге харыылаптар чуве чок-даа болган болза чок тур дээш шойуп орбайн харыылаанынар эки болду. Улаштыр демнежип ажлдаарывыста эки болду. Кады дилээр. кылыр чувелеривис ковей-дир.Мен - силерге. силер - менээ дузалажып тургаш ол бугуну кылыылы дунмаларым.Харыылаттынмайн барган пунктуларны силернин архив килдизи тып, четчелээр боор дээрзинге идегедим. Аяна Оскал-ооловнаны эки билир мен, кызымак. ажылын билир кижи-ле болгай. Чоокку уеде чаа медээлер келирин манадым. Ам кодээ ажыл-агый ажылдакчыларынын хуну-биле силер бугудеге байырны, эн эки кузээшкиннерни йорээгеш моон-биле доозайн! Кара-оол Лопсанович Лапчаа.

К. Лапчаа

Здравствуйте! Выделяется ли государством деньги на улучшение жилищного условия (ремонт) детям- сиротам? это касается...

Здравствуйте! Выделяется ли государством деньги на улучшение жилищного условия (ремонт) детям- сиротам? это касается тех у кого есть дом, но они в плачевном состоянии. Если есть то куда надо обратиться и какие документы нужны?

Неведимка

Уважаемая редакция! Мне скоро 14 лет я должен получить паспорт. Скажите как можно получить паспорт. ...

Уважаемая редакция! Мне скоро 14 лет я должен получить паспорт. Скажите как можно получить паспорт.

Артына С.
Ответ:

В соответствии с Положением о паспорте гражданина Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 г. № 828 паспорт гражданина Российской Федерации является основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации (далее именуется - паспорт).

Паспорт обязаны иметь все граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнего возраста и проживающие на территории Российской Федерации.

Документы и личные фотографии для получения или замены паспорта должны быть сданы гражданином не позднее 30 дней после наступления обстоятельств, указанных в Положении.

        При обращении в структурные подразделения ФМС России оплачивается государственная пошлина  за паспорт гражданина Российской Федерации :

Наименование государственной пошлины

Размер государственной пошлины с

01.01.2015г.

1

-За выдачу паспорт гражданина Российской Федерации (достижение 14, 20 и 45 лет, перемена Ф.И.О.)

           300

2

-За выдачу паспорта гражданина Российской Федерации взамен утраченного или пришедшего в негодность

         1 500

 

В целях недопущения нарушения требований Положения о паспорте гражданина Российской Федерации и своевременной выдачи и замены паспорта обращаем внимание, что по истечении определенного законодательством срока граждане привлекаются к административной ответственности по статье 19.15 ч.1  Кодекса об административном правонарушении Российской Федерации. Влечет наложение административного штрафа на граждан  в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.

     Хотелось бы напомнить нашим гражданам о том, что они должны бережно хранить паспорт, а при утрате  или хищении должны немедленно заявить об этом в полицию.

  Согласно п. 22 Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 08 июля 19987 года № 828 запрещается  изъятие у гражданина паспорта, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Такими случаями, например, можно назвать призыв в армию или же заключение по стражу и осуждение к лишению свободы, когда паспорт временно изымается органом предварительного следствия или судом и приобщается к личному делу.

   Любые другие факты, т.е  незаконное изъятие и принятие паспорта в залог частными предпринимателями  являются противозаконными и за такие случаи  граждане  привлекаются к административной ответственности по ст.19.17 Кодекса об административном правонарушении и влечет наложение административного взыскания в виде штрафа.

   Тем гражданам, которые пострадали от аналогичных ситуаций, следует обратиться соответствующими заявлениями в полицию.

Территориальный пункт отдела федеральной миграционной службы России по РТ в Тес-Хемском кожууне Кыргыс А.Д.

Уважаемая администрация! Прошу сообщить сколько семей приняты как участники проекта "Кыштаг для молодой семьи" из...

Уважаемая администрация! Прошу сообщить сколько семей приняты как участники проекта "Кыштаг для молодой семьи" из Тес-Хемского кожууна

Мерген

Экии! Самагалтай кажан 250-нээр чувел? Азы 250 - непкен чээве?

ya.caigyn.

Соседние подразделы:
Интернет-приёмная
Информация для ознакомления, желающим отправить обращение в форме электронного документа Пожалуйста, прежде чем отправить обращение в форме электронного документа, внимательно ознакомьтесь с...
Порядок и время приема
Адрес : 668360, Республика Тыва, Тес-Хемский кожуун, с.Самагалтай, ул. А.Ч.Кунаа 58 Телефон : 8(394)38-21-2-50 E-mail : admin_teshem@mail.ru Сайт : www.teshem....
Установленные формы обращений
Порядок обжалования
Закон наделяет физических и юридических лиц правом обращаться с жалобой на действия (решения), нарушающие их права и свободы, либо непосредственно в суд, в арбитражный суд, либо в тот же орган, т.е....
Обзоры обращений лиц
Гостевая книга
Оставьте запись в нашей гостевой книге - мы будем искренне рады!...
Порядок обжалования нормативно-правовых актов
Результаты работы по обращениям граждан

Количество просмотров: Счетчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!
-
Всероссийская перепись населения 2020
Электронная очередь в ДОУ
Бюджет для граждан
Прокуратура сообщает:
Росреестр
Город - территория детства
Поддержи малый бизнес
Каталог организаций
День народного единства
-